ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

YUCCA ZEO

Liên hệ0đ

POND USA

Liên hệ0đ

GPS

Liên hệ0đ
GLE BIO

GLE BIO

CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & TẨY ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BENZ X

BENZ X

LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO & DUY TRÌ OXY HÒA TAN
Liên hệ0đ
PATHFINDER

PATHFINDER

GIẢI PHÁP CHUYÊN GIA 2 IN 1 XỬ LÝ NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
EPICORE

EPICORE

SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ ĐÁY, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
MERABAC

MERABAC

VI SINH BÀO TỬ 2 IN 1 XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ

BIO CURB

Liên hệ0đ
NO2

NO2

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 PHÁT SINH TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BIOTOX

BIOTOX

MEN VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, TẨY ĐÁY AO & GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
MACAN

MACAN

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC & LÀM SẠCH NHỚT BẠT CHO AO CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
ROCKY BIO

ROCKY BIO

PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ DƯ THỪA, LÀM SẠCH ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI, GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUPER TS

SUPER TS

ENZYME THẾ HỆ MỚI GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
PLT ALGAE

PLT ALGAE

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỎ, TẢO LAM VÀ TẢO NÂU BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
YUCCA 100%

YUCCA 100%

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3 TRONG AO NUÔI, CẤP CỨU VÀ NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM NỔI ĐẦU, CHẠY ĐÀN VÀ AO NUÔI BỊ Ô NHIỄM.
Liên hệ0đ
SUPER YUCCA

SUPER YUCCA

YUCCA THẾ HỆ MỚI HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
POND BACILLUS

POND BACILLUS

VI SINH DẠNG VIÊN GIÚP GIẢM KHÍ ĐỘC H2S, NH3, NO2, TẨY SẠCH ĐÁY AO NUÔI VÀ LÀM SẠCH BẠT ĐÁY.
Liên hệ0đ
CRV 100

CRV 100

MEN VI SINH DẠNG HẠT ĐẶC BIỆT, HẤP THU KHÍ ĐỘC, GIẢM SỐC, TẨY SẠCH ĐÁY AO VÀ LÀM SẠCH BẠT AO NUÔI AO
Liên hệ0đ